Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5622/BKHĐT-ĐTNN
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quang Quý

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Quý
(Địa chỉ: số nhà 221, lô A2, đường Trần Nhân Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6397/VPCP-KSTT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời phản ánh của Ông Nguyễn Quang Quý về việc kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Về nội dung kiến nghị của công dân liên quan đến ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trong đó có xây dựng danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Ngoài các danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Thông báo để Ông Nguyễn Quang Quý được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Lưu: VT, VPB (P.KSTH), ĐTNN (VXH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm