Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5618/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Air tại thành phố Hà Nội (Phòng 346, Ga Hàng hóa ALS, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn)

Trả lời công văn số 06/KEAIR ngày 5/8/2020 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Air tại thành phố Hà Nội (Hãng Korean Air) đề nghị được xác nhận thông tin tại công văn số 3161/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2020 của Tổng cục Hải quan theo địa chỉ mới của Hãng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, Điều 5 Hiệp định về giao lưu hàng không giữa và qua lãnh thổ của hai nước được ký kết giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc ký ngày 13/5/1993, ngày 05/5/2020, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 3542/VPCP-KTTH quyết định về chủng loại, định lượng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ cho hoạt động vận tải hàng không của Hãng Korean Air giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, việc thay đổi địa chỉ đặt Văn phòng bán vé không ảnh hưởng đến việc áp dụng chính sách thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủng loại và định lượng của Hãng Korean Air.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ công văn số 3161/TCHQ-TXNK ngày 15/5/2020 của Tổng cục Hải quan để thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế trong giai đoạn 2020-2025 cho hàng hóa nhập khẩu của Hãng Korean Air theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Air tại thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng