Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư41/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 176/HQHCM-GSQL ngày 18/01/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT , Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn về việc ủy quyền cho Chi cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường cấp Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm soát ô nhiễm- Tổng cục Môi trường (để biết);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân