Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với tàu thuyền quốc tịch nước ngoài hoạt động vận tải tuyến nội địa tại các khu vực cảng biển trong tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 0724/HQĐNa-GSQL ngày 17/04/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung nêu tại công văn số 0724/HQĐNa - GSQL ngày 17/04/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không đủ căn cứ để xác định tàu Vitamin (quốc tịch: Panama) là đối tượng phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo rõ và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến tàu Vitamin nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 560/GSQL-GQ3 năm 2014 về thủ tục hải quan đối với tàu thuyền quốc tịch nước ngoài hoạt động vận tải tuyến nội địa tại các khu vực cảng biển trong tỉnh Đồng Nai do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 560/GSQL-GQ3
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/05/2014
  • Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Người ký: Nguyễn Đức Nga
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/05/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản