Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5595/VPCP-NN
V/v giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đt quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (Công văn số 2273/UBND-NC ngày 01 tháng 6 năm 2018) giải quyết các khu gia đình quân nhân từ quỹ đất quốc phòng chưa chuyển mục đích sử dụng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất quốc phòng làm nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, TC, XD, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục