Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5587/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam (17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1737/HQHN-TXNK ngày 13/6/2020 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc trong việc tách Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL) hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam (Hãng Singapore Airlines), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/5/2018, Bộ Tài chính có công văn 5561/BTC-TCHQ hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động khai thác của Hãng Singapore Airlines kèm theo Danh mục hàng hóa miễn thuế (DMMT) của Hãng trong giai đoạn 2017-2022.

Ngày 19/8/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 5281/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc tách Phiếu TDLT đối với hàng hóa miễn thuế nhập khẩu theo công văn 5561/BTC-TCHQ theo đề nghị của Hãng Singapore Airlines.

Trên cơ sở kết quả buổi họp trực tuyến ngày 19/8/2020 do Tổng cục Hải quan chủ trì với các đơn vị nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Hãng Singapore Airlines

Hãng Singapore Airlines chủ động rà soát lập 02 danh sách về số lượng, chủng loại hàng hóa miễn thuế còn lại chưa nhập khẩu (dự kiến nhập khẩu tiếp tại Cục Hải quan TP.Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) gửi đến đăng ký với Cục Hải quan TP. Hà Nội.

02 Danh sách này được lập trên cơ sở đối chiếu DMMT tại công văn số 5561/BTC-TCHQ ngày 14/5/2018 và Phiếu TDTL số 01/HQHN-ĐƯQT ngày 25/8/2018 (gồm 15 tờ) do Cục Hải quan TP. Hà Nội đã cấp cho Hãng Singapore Airlines sử dụng. Trong đó danh sách hàng hóa dự kiến nhập khẩu tại TP. Hồ Chí Minh bao gồm cả số lượng, chủng loại hàng hóa thuộc 05 tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 22/02/2020 đến 13/4/2020 đã nhập khẩu và được miễn thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

2. Cục Hải quan TP. Hà Nội

Chủ trì phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Hãng Singapore Airlines để rà soát xác định chính xác số lượng, chủng loại hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu theo DMMT kèm theo công văn số 5561/BTC-TCHQ. Trên cơ sở đó cấp 02 Phiếu TDTL mới để Hãng Singapore Airlines tiếp tục nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo danh sách số lượng, chủng loại hàng hóa dự kiến nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Việc cấp Phiếu TDTL mới căn cứ vào số lượng, chủng loại hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu của Hãng Singapore Airlines dự kiến nhập khẩu tại mỗi Cục Hải quan.

3. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

- Thu hồi 20 trang bổ sung Phiếu theo dõi, trừ lùi số 01/HQHN-ĐƯQT do Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã cấp bổ sung cho Hãng Singapore Airlines.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ số lượng, chủng loại hàng hóa đã nhập khẩu tại 05 tờ khai đã ghi chép tại các trang bổ sung Phiếu theo dõi trừ lùi trên vào Phiếu TDTL tại TP. Hồ Chí Minh mới do Cục Hải quan TP Hà Nội cấp.

4. Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo dõi, quản lý việc nhập khẩu hàng hóa của Hãng Singapore Airlines trên các Phiếu TDTL đúng Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo công văn 5561/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Việc giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan và xử lý khi hết lượng hàng hóa ghi trên Phiếu TDTL thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Văn phòng bán vé Hãng hàng không Singapore Airlines tại Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng