Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5560/VPCP-CN
V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư của Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Báo điện tử VTV ngày 05 tháng 7 năm 2020 có bài viết về “Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam: Chậm tiến độ, ngổn ngang”, trong đó đề cập việc chậm tiến độ các dự án tái định cư khiến toàn bộ quá trình thi công Dự án đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 bị ảnh hưởng. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan và Bộ Giao thông vận tải tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2) THH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng