Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/GSQL-GQ4
V/v vướng mc về tính hợp lệ C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân.
(Đ/c: KCN Cái Lân, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 069A2018/OL-CALOFICQN ngày 24/1/2018 của Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân vướng mắc về tính hợp lệ C/O mẫu D. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 23 Phụ lục 7 và Phụ lục 8B Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn hóa đơn do nước thứ ba phát hành. Theo đó, trong trường hợp hóa đơn do nước thứ ba phát hành thì trên C/O được đánh dấu vào ô “Third country invoicing” và ghi các thông tin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn trên C/O tại ô số 7.

Trong trường hợp không có thông tin về số hóa đơn về số hóa đơn thương mại bên thứ ba tại thời điểm xin cấp C/O thì khai báo số hóa đơn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, thông tin bên thứ ba như tên nước và địa chỉ được khai báo trên C/O. Cơ quan hải quan căn cứ trên hồ sơ có liên quan để kiểm tra, xem xét tính hợp lệ C/O.

Do các C/O đề cập tại công văn số 069A2018/OL-CALOFICQN dẫn trên do Cục Kiểm tra sau thông quan trực tiếp kiểm tra, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Kiểm tra sau thông quan để được xem xét giải quyết và trả lời cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyđược biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha