Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5530/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 05-02/2019/VSM-BCU ngày 05/02/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart.
(Lô CN1-06B-1&2 Khu Công nghiệp Công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05-02/2019/VSM-BCU ngày 05/02/2020 của Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart (Công ty) kiến nghị về việc phân loại linh kiện để lắp ráp module màn hình dẹt. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Trên cơ sở hồ sơ và tài liệu kỹ thuật do Công ty cung cấp kèm theo các công văn 05-02/2019/VSM-BCU ngày 05/02/2020 và 09-06/2020/VSM-BCU ngày 09/6/2020; Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 2123/HQHN-TXNK ngày 28/7/2020; Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2781/BTTTT-CNTT ngày 28/7/2020; Trên cơ sở ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) tại công văn ngày 29/7/2020.

Các mặt hàng xem xét phân loại là các linh kiện do Công ty nhập khẩu tại các tờ khai số 10335781040, 10335792155, 10335778892, 10335791503 ngày 10/6/2020 bao gồm: tấm màn hình dẹt tinh thể lỏng (tấm LCD), khung đỡ sau, thanh LED, các tấm phản xạ, khuếch xạ để dẫn truyền ánh sáng, khung cố định giữa, khung cố định trước dùng để sản xuất, lắp ráp module màn hình dẹt. Module màn hình dẹt là một cụm linh kiện có thể dùng để sản xuất nhiều loại thiết bị, sản phẩm khác nhau tùy vào mục đích. Ví dụ: nếu Module màn hình dẹt được lắp thêm bộ phận xử lý tín hiệu vô tuyến sẽ tạo ra tivi, nếu chỉ lắp bộ phận xử lý tín hiệu hiển thị sẽ tạo ra màn hình hiển thị (như màn hình máy tính, màn hình quảng cáo). Theo đó, về mặt đặc điểm kỹ thuật, công nghệ và trên thực tế thì khi ở dạng bộ phận độc lập thì từng linh kiện để lắp ráp thành module màn hình dẹt nói trên không có sự phân biệt giữa dùng cho ti vi hay màn hình hiển thị. Vậy các linh kiện nêu trên phù hợp phân loại vào nhóm 85.29, mã số 8529.90.94 (theo quy tắc 1, 3c, 6).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (thay trả lời công văn số 2123/HQHN-TXNK ngày 28/7/2020);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng