Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5473/TCHQ-TXNK
V/v doanh nghiệp ưu tiên

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.
(Lô CN2 - KCN Tràng Duệ - Xã Lê Lợi - Huyện An Dương - TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn công văn số 57/SCM-HN-D/2020 ngày 21/7/2020 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng về ân hạn thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/8/2020 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2067/QĐ-TCHQ về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Theo đó, hiệu lực của Quyết định được nêu tại Điều 3 như sau: “Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 03 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ ngày Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty hết hiệu lực...”. Đề nghị Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để được xem xét thời hạn nộp thuế các tờ khai đã phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT: Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Cục KTSTQ (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng