Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5456/CT-TTHT
V/v trả lời vướng mc công văn số 01/2019/CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội
(Đ/c: Phòng 901 Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0100230134)

Ngày 05/02/2020, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 02/2020/CV đề ngày 04/02/2020 của Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội (sau đây gọi là VPĐD) hỏi về việc chính sách thuế áp dụng với khoản lãi từ tiền gửi có kỳ hạn. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Về nội dung tương tự vướng mắc của VPĐD, Cục Thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế. Sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ thông báo để VPĐD được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TKT2;
- P. DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường