Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/BHXH-CST
V/v: Cấp sổ BHXH cho lao động tăng mới

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Tp. HCM

Thực hiện Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam, BHXH Tp.HCM sẽ cấp mới bìa sổ BHXH cho người lao động theo mẫu bìa sổ mới từ ngày 01/01/2012. Tuy nhiên, đến ngày 16/02/2012, BHXH Tp.HCM chưa nhận được phôi bìa sổ BHXH do BHXH Việt Nam cấp. BHXH Tp.HCM thông báo đến tất cả các đơn vị có người lao động chưa được cấp mới bìa sổ BHXH như sau:

1. Dự kiến kế hoạch tối đa đến ngày 31/03/2012 sẽ cấp đầy đủ bìa sổ BHXH cho các đơn vị.

2. Hiện nay, BHXH Tp.HCM chỉ thực hiện in phôi bìa sổ BHXH cũ cho những đơn vị có người lao động nghỉ việc hưởng BHTN. Đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với User in - Điện thoại: 39979039 - 1728, cung cấp mã số bảng kê và số lượng bìa sổ cần in để được giải quyết sớm nhất.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web BHXH;
- Các phòng chức năng;
- TTGTVL Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Thúy Huệ