Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5435/VPCP-CN
V/v lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2664/BTNMT-ĐCKS ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông sang tháng 7 năm 2018 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
- Lưu: VT, CN(2). B

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục