Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5428/VPCP-KTTH
V/v Hội nghị chuyên đề về Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 51/TTr-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Đề án Hội nghị “Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại" như đề nghị của Bộ Tài chính trình tại công văn nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan triển khai thực hiện cụ thể khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định chính thức về thời gian tổ chức Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, Cục Quản trị, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp