Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5407/UBND-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý Khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân quận Đống Đa;
- Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (BQP).

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Văn bản số 1240/TCT-KD ngày 25/8/2016 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) và UBND quận Đống Đa (có bản chụp gửi kèm theo) về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục, trình tự bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý Khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) sang UBND quận Đống Đa;

Về việc trên, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp và các đơn vị liên quan, hướng dẫn Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (Bộ Quốc phòng) và UBND quận Đống Đa thực hiện công tác bàn giao Khu tập thể Nam Đồng theo đúng các quy định hiện hành; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng;
- Các sở: Y tế, GD&ĐT, GTVT, VH&TT, TT&TT, TC;
- VPUBTP: CVP; PCVP P.V.Chiến; các phòng: TH, TKBT, ĐT;
- Lưu VT, ĐTThạch.
6940-25

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng