Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4833/TTr-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2022), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2297/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 5 năm 2022, văn bản số 2716/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022) về Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo các ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn tiếp tục rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: NN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành