Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/HĐBCQG-CTĐB
Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn

Ngày 03 tháng 3 năm 2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh Lạng Sơn đã được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định như sau:

Số đơn vị bầu cử là hai.

Số đại biểu Quốc hội được bu là sáu.

Đơn vị số 1:

Gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Đơn vị số 2:

Gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.

Số đại biểu Quốc hội được bầu là ba.

Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan hữu quan ở địa phương triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng HĐBCQG;
- Lưu HC, CTĐB.
- E-pas: 13494

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Nguyễn Thị Nương