Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/TTg-CN
V/v đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (văn bản số 909/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 và văn bản số 1657/UBND-TH ngày 06 tháng 6 năm 2022); ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2966/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 5 năm 2022), Tài chính (văn bản số 4048/BTC-ĐT ngày 09 tháng 5 năm 2022), Giao thông vận tải (văn bản số 3695/BGTVT-ĐTCT ngày 15 tháng 4 năm 2022), Tư pháp (văn bản số 1199/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 4 năm 2022), Xây dựng (văn bản số 1424/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 4 năm 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (văn bản số 1528/UBND-KT ngày 29 tháng 4 năm 2022) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15 + 800/QL279), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15 + 800/QL279) theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BLT trong giai đoạn 2022 - 2030 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và ý kiến của các Bộ, cơ quan tại các văn bản nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các cơ quan có liên quan triển khai đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ; KHĐT, TC, GTVT, XD, TP;
- UBND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, QP, PL;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành