Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/ĐTNN-NN
V/v trả lời kiến nghị của Ông Dương Văn Tín

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi: Ông Dương Văn Tín
(Địa chỉ: 42/33 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh)

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản ánh kiến nghị số PAKN.20220708.0024 của ông (qua Hệ thống phản ánh kiến nghị thuộc Cổng dịch vụ công quốc gia) về việc thủ tục cập nhật thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Về vấn đề này, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư quy định “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định “Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này”.

Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định “1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng đầu tư cho nhà đầu tư”.

Thông báo để Ông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Sử