Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5327/TC/CST
V/v thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng rượu có xuất xứ từ hoa kỳ và úc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5327 TC/CST NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2004 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG RƯỢU CÓ XUẤT XỨ TỪ HOA KỲ VÀ ÚC

 Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Căn cứ các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 19/CP-QHQT ngày 29/3/2004 của Chính phủ và Công văn số 1772/VPCP-KTTH ngày 13/4/2004 của Văn phòng Chính phủ;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Thương mại tại các Công văn số 1888/BTM-CM ngày 26/4/2004, số 2270 TM/XNK ngày 6/5/2004;

Bộ Tài chính xin thông báo các mặt hàng rượu (thuộc các nhóm 2204, 2205, 2206, 2208 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) nhập khẩu có xuất xứ từ các nước Úc và Hoa Kỳ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu là 80% (tám mươi phần trăm) như đối với mặt hàng rượu nhập khẩu có xuất xứ từ EU theo quy định tại Quyết định số 17/2004/QĐ-BTC ngày 12/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kể từ ngày 1/5/2004.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)