Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5326/TC/CST
V/v đối tượng áp dụng thông tư số 118/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5326 TC/CST NGÀY 19 THÁNG 05 THÁNG 2004 VỀ VIỆC ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 118/2003/TT-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT); ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1772/VPCP-KTTH ngày 13/4/2004 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Hiệp định thương mại hợp tác kinh tế giữa Úc và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Thương mại tại Công văn số 1888/BTM-CM ngày 26/4/2004;

Bộ Tài chính xin thông báo hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Úc thuộc đối tượng được áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính

Thông báo này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 1/5/2004.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã Ký)