Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/TBNB-TTPC
V/v thực hiện quy định của Luật Đầu tư năm 2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các phòng Chất lượng 1,2, QLKN;
- Phòng Thanh tra, Pháp chế,

Thực hiện Thông báo số 6637/TB-BNN-VP ngày 14/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về triển khai thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các phòng:

I. Phòng Chất lượng 1, 2, QLKN:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, thống kê:

a) Các văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL cấp Bộ ban hành trở lên (thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn) có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực được giao phụ trách (theo Mẫu Phụ lục I kèm theo)

b) Đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; báo cáo, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh (giảm thiểu về chi phí, thời gian) cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian thực hiện:

a) Đối với các quy định cần bãi bỏ: Báo cáo trước ngày 7/9/2015;

b) Đối với các quy định cần sửa đổi: Hoàn thành trước 30/9/2015

c) Đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định tại các Thông tư, cần đề xuất năng lên thành Nghị định: Hoàn thành trước ngày 31/12/2015 để trình Bộ trình Chính phủ ban hành để nghị định có hiệu lực trước ngày 01/7/2016.

d) Gửi kết quả rà soát theo Mẫu Phụ lục I về Phòng Thanh tra, Pháp chế trước ngày 05/9/2015:

II. Phòng Thanh tra, Pháp chế:

1. Tổng hợp chung theo Mẫu Phụ lục I báo cáo Cục trưởng quyết định giao nhiệm vụ triển khai

2. Tổng hợp, thẩm định việc đề xuất của các phòng theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ trình Cục trưởng;

Yêu cầu các Phòng nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, QLCL

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH

Stt

Hình thức văn bản

Số/ký hiệu/ngày tháng, năm ban hành/trích yếu

Quy định Điều kiện đầu tư, kinh doanh (điều/khoản cụ thể)

Đề xuất

Thời gian thực hiện

Lý do

Giữ nguyên hoặc sửa đổi

Bãi bỏ

Nâng lên thành nghị định đối với các điều kiện được quy định tại các Thông tư

1

Ví dụ:

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

- Điểm… Khoản… Điều

- Quy định về điều kiện đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản xuất khẩu (thuộc danh mục 175 trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)

 

 

Nâng thành Nghị định

 

Lý do

2

Ví dụ:

Nghị định

38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

- Khoản .. Điều …:  Quy định điều kiện về ….  (thuộc danh mục …. trong danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện)

- Sửa đổi (nội dung gì);

- Giữ nguyên

Bãi bỏ

 

Ghi thời gian cụ thể (tháng…năm)

 Nêu lý do tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 53/TBNB-TTPC năm 2015 triển khai thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

  • Số hiệu: 53/TBNB-TTPC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/08/2015
  • Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
  • Người ký: Lê Bá Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/08/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản