Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/BXD-HĐXD
V/v Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2016.

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu báo cáo, đánh giá của một số lĩnh vực: Cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2016 theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/9/2016 để kịp tổng hợp báo cáo Quốc hội./.

Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Lê Đức, Phó Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng:

Điện thoại: 0915091975 Email: nguyenleducbxd@gmail.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 66).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Bùi Văn Dưỡng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số: 53/BXD-HĐXD ngày 13/9/2016)

UBND TỈNH …..
SỞ XÂY DỰNG TỈNH …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /SXD-……..
V/v

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Về cấp giấy phép xây dựng:

a) Tổng số công trình đã cấp: ….. 

Trong đó:

- Theo loại công trình:

+ Cấp cho công trình: …...….

+ Cấp cho nhà ở riêng lẻ ở đô thị:……..

+ Giấy phép xây dựng có thời hạn: ………....

+ Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn: …….

+ Khác: ……….

- Theo phân cấp:

+ Sở Xây dựng: ……..

+ Quận, huyện, BQL khu kinh tế: …..

b) Xử lý vi phạm:

- Xây dựng sai giấy phép xây dựng: …….. trường hợp.

- Xây dựng không có giấy phép: ..…...…. trường hợp.

Trong đó:

- Cưỡng chế phá dỡ: ………………… trường hợp.

- Phạt hành chính: ………………..…. trường hợp.

c) Thời gian thực hiện cấp giấy phép: .................

- Trung bình: ................ (ngày)

d) Nhận xét đánh giá tình hình ban hành các văn bản về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo Luật Xây dựng, nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

2. Về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

a) Tổng số đã cấp: ……. chứng chỉ (từ trước đến nay), trong đó 9 tháng đầu năm năm 2016 cấp….chứng chỉ,

Trong đó:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng: … chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư công trình: …….. chứng chỉ.

+ Kiến trúc sư quy hoạch: …….. chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng: … chứng chỉ.

+ Dân dụng, công nghiệp: …….. chứng chỉ.

+ Giao thông: ………………….. chứng chỉ.

+ Thuỷ lợi: …………………….. chứng chỉ.

+ ………………………………..chứng chỉ.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: ….. chứng chỉ.

- Chứng chỉ định giá: …………………. chứng chỉ.

+ Trong đó chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho trung cấp, cao đẳng: … chứng chỉ.

b) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, nêu cụ thể những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).

3. Về cấp giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài:

a) Tổng số: ……. giấy phép.

Trong đó:

- Giấy phép thầu thi công: ……. giấy phép.

- Giấy phép thầu tư vấn: ….…. giấy phép.

b) Thời gian thực hiện cấp giấy phép: .................

- Trung bình: ................ (ngày)

c) Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai công tác cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài theo quy định, nêu cụ thể những vướng mắc (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ..............

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)