Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5292/VPCP-CN
V/v chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1641/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2020), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1162/BXD-HTKT ngày 17 tháng 3 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2127/BKHĐT-KCHTĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 3477/BTC-ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 1987/UBND-ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020) về việc chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 209/TB-VPCP ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan sớm thống nhất phương án đầu tư cầu Đuống bảo đảm hiệu quả, phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư Dự án để đáp ứng yêu cầu về giao thông của khu vực.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục