Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5247/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành ph.

Thời gian qua, Tng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) quy định:

“Đi với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công b hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc đưc thừa nhn theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đưc chỉ đnh theo quy định của pháp luật.”

- Điểm 3.1.1 Phần 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định:

“Các sản phm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chun này dựa trên kết quả chng nhận hợp quy của t chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ đnh hoặc thừa nhn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp sản phẩm, hàng hóa là vật liệu xây dựng nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng, tổ chức, cá nhân nhập khẩu được lựa chọn thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận, cụ thể:

+ Trường hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của t chức chứng nhận hợp quy được thừa nhận thì người khai hải quan nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa.

+ Trường hợp thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của t chức chứng nhận hợp quy được chỉ định thì người khai hải quan nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để biết);
- Cục HQ TP: Hồ Chí M
inh, Hải Phòng (thay t/l)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành