Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
T
NG CỤC THỂ DỤC
THỂ THAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/TCTDTT-TDTTQC
V/v hướng dẫn khen thưởng 05 năm trin khai Chương trình phi hợp s 04/CTPH-BCA-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- S Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tnh/thành;
- S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lch các tnh/thành;
- Sở Văn hóa và Th thao các tỉnh/thành.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-BVHTTDL, ngày 25/3/2016 giữa Bộ Công an và BVăn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, chỉ đạo hoạt động thdục, ththao trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tt là Chương trình phi hp) và Văn bn s 234/BC-BCA-X03, ngày 18/3/2021 của Bộ Công an, để kịp thời tuyên dương, khen thưng các tp thể có thành tích xuất sc thực hiện Chương trình phi hợp, Tổng cục Th dục th thao trân trọng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành bình xét, đánh giá và đề nghBộ Công an tặng bảng khen cho các tập thể. với yêu cầu sau:

1. Về tiêu chuẩn:

- Đạt được thành tích xuất sc trong t chc, trin khai thực hiện 05 năm liên tục với 07 nội dung triển khai thực hiện Mục IV, Chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-BVHTTDL, ngày 25/3/2 16 của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch v qun, chỉ đạo hoạt động thdục, ththao trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020.

- Có báo cáo thng kê đy đ kết quả số liệu theo Công văn số 800/TCTDTT-TDTTQC, ngày 26/6/2020 của Tng cục Thể dục thể thao v vic báo cáo tng kết chương trình gia ngành VHTTDL. với ngành Công an.

2. Slượng và hồ sơ đề nghị khen thưng:

- Slượng: Mi đơn vị được đề xuất tặng bng khen cho 01 tp th, Trên cơ s báo cáo và thành tích cụ thcủa các địa pơng, Tổng cục Thdục thể thao sẽ xem xét, đề nghị Bộ Còng an tặng bng khen cho 10 tập thcó thành tích xuất sc nhất.

- Hồ sơ khen thưng: T trình, Danh sách đề nghị khen thưởng, Biên bn họp Hội đng Thi đua khen thưng, Báo cáo thành tích tập th (có xác nhn ca đơn vị ch qun).

3. Thời gian: Tng cục Thể dục thể thao đề nghị S Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Ththao các tỉnh/thành sớm triển khai thực hiện việc bình xét, đánh giá theo các nội dung hướng dn trên và gửi hồ sơ khen thưởng về Tổng cục Th dục ththao (qua Vụ Thdục th thao quần chúng) trước ngày 26/4/2021. Địa ch liên hệ: Ông Đinh Trng Lương, điện thoại: 0918285003; Email: trongluong76@gmail.com).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đạo B VHTTDL (để báo cáo);
- Vụ Thi
đua khen thưởng, B VHTTDL;
- L
ãnh đạo Tổng cục TDTT;
- L
ưu: VT, TDTTQC, TL.70.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh