Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5195/BYT-DP
V/v rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, trong thời gian qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành. Đến nay, cả nước đã triển khai tiêm chủng hơn 259 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên, trong đó tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 75%; mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt 77%; mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 88% và 60%.

Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại Việt Nam khi đủ căn cứ, cơ sở khoa học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn thuộc nhóm tuổi từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này (theo Biểu mẫu gửi kèm).

Kết quả tổng hợp đề nghị gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur khu vực trước ngày 30/9/2022. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Viện Pasteur tổng hợp gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước ngày 10/10/2022 để tổng hợp. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp số liệu gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/10/2022.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Quyền Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ/Cục: KH-TC, SKBMTE, QLD;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TT. KSBT các t
nh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương

 

Biểu mẫu báo cáo

(Kèm theo Công văn số 5195/BYT-DP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế)

STT

Trẻ từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi

Số lượng

Nhu cầu vắc xin

1

Trẻ 6 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi

 

 

2

Trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi

 

 

3

Trẻ từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi

 

 

4

Trẻ từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi

 

 

5

Trẻ từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi