Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5181/TCHQ-GSQL
V/v hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc quản lý hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công Thương; Trên cơ sở ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tại công văn số 0794/XNK-THCS ngày 28/07/2020, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn số 0794/XNK-THCS thì “Việc xác định mặt hàng thuộc Danh mục hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công Thương căn cứ theo nội dung mô tả mặt hàng và chi tiết mã số HS, không căn cứ vào việc khai báo mục đích sử dụng của hàng hóa. Theo đó, tất cả các mặt hàng có mã số HS và mô tả chi tiết như nêu tại Phụ lục I Thông tư số 12/2018/TT-BCT đều thuộc đối tượng áp dụng biện pháp cấm nhập khẩu”. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tại công văn số 0794/XNK-THCS dẫn trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 0794/XNK-THCS ngày 28/07/2020 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục: QLRR, KTSTQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành