Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5145/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với trang thiết bị Y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam.
(Phòng 305-307, tầng 3, V Tower, 649 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07/OVN ngày 08/7/2020 của Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng, mã số HS hàng nhập khẩu chuyên dùng trong y tế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

a) Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có quy định “Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chun áp dụng do Sở y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế slượng mà không cn bảng phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan”.

Như vậy, nội dung này chỉ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa, không đề cập tới điều kiện đđược áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với thiết bị y tế chuyên dung do công ty nhập khu.

b) Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015 có quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng đ khám, chữa bệnh: các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đ m, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phm y tế, nước cất đpha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, qun áo, khu trang, săng m, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khun dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế thì:

“Thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khu không được nêu tên cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.”

Trường hợp Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% phải có xác nhận của Bộ Y tế là thiết bị chuyên dùng cho y tế theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính.

Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Về mã số HS hàng nhập khẩu:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018):

“3. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng đ: ...a) Xây dựng các Biu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu”

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018):

“3. Phân loại hàng hóa đxác định mã s hàng hóa làm cơ stính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa ”

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK:

"1. Một mặt hàng chỉ có một mã s duy nht theo Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam”.

Vì vậy, cơ quan Hải quan thực hiện áp dụng mức thuế suất của hàng hóa xuất khu, nhập khẩu trên cơ sở mã số phân loại của hàng hóa đó và theo Biu thuế tương ứng phù hợp được áp dụng; không thực hiện áp thuế suất của mã số này vào mã skhác. Do đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có mã số phân loại thuộc nhóm 90.18 thì được áp dụng thuế suất theo mã số tương ứng của nhóm 90.18 thuộc Biểu thuế phù hợp được áp dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đđược hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (đ
b/c);
- Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Thu
n (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC THU XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng