Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5106/VPCP-QHĐP
V/v tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần 3.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Hội Nông dân Việt Nam.

Về đề nghị của Trung ương Hội Nông dân tại Tờ trình số 27-TTr/HNDTW ngày 21 tháng 5 năm 2020; Kế hoạch số 177A-KH/HNDTW ngày 27 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2020 tại các văn bản nêu trên.

2. Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung đối thoại và tổ chức Hội nghị một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội Nông dân Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT; các vụ: TH, NN
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thg.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng