Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5105/VPCP-CN
V/v tổ chức triển khai thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (văn bản số 3430/UBND-XD ngày 27 tháng 11 năm 2019) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 1075/BTC-QLCS ngày 05 tháng 02 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 1191/BGTVT-ĐTCT ngày 14 tháng 02 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 202/BXD-HĐXD ngày 16 tháng 01 năm 2020), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 7027/BTNMT-KHTC ngày 30 tháng 12 năm 2019) về việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Yên Bái về các vấn đề có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (3), Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục