Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&THỐNG KÊ HQ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/CNTT-TK
V/v Trả lời công văn số 128/HQKG-NV v/v Hỗ trợ tra cứu và xác nhận các tờ khai xuất khẩu của Cty Nông lâm sản KG

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Kiên Giang

Trả lời Công văn số 128/HQKG-NV ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc xác nhận lượng hàng xuất khẩu của Công ty Nông lâm sản Kiên Giang (MST: 1700113716) trong hai năm 2010 và 2011, Cục CNTT & Thống kê hải quan có ý kiến như sau:

- Gửi tới Quý Cục số liệu xuất khẩu của Công ty Nông lâm sản Kiên Giang như theo yêu cầu của Quý Cục lấy từ kho dữ liệu điện tử lưu trữ tại Tổng cục Hải quan như trong 02 phụ lục gửi kèm công văn này để tham khảo. Các thông tin khác đề nghị Quý Cục liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai để biết thêm thông tin trên tờ khai gốc;

- Theo quy định tại điều 27 của Luật Thống kê năm 2003: "phải giữ bí mật các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân" , vì vậy đề nghị Quý Cục chỉ sử dụng những thông tin được cung cấp cho việc quản lý nhà nước.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Sinh