Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5080/BNN-TCTL
V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………………

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp địa phương. Ngày 06/5/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 3468/BNN-TCTL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện lập, phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai (Kế hoạch). Tuy nhiên, đến nay theo báo cáo của các địa phương mới có 25/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc phê duyệt Kế hoạch, song nội dung còn sơ sài, chưa bám sát các quy định tại khoản 4, Điều 15 Luật phòng, chống thiên tai; còn 37 tỉnh/thành phố vẫn chưa hoàn thành việc lập Kế hoạch.

Để đảm bảo chất lượng Kế hoạch, phù hợp với diễn biến các loại hình thiên tai và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt (đối với các tỉnh/thành phố chưa phê duyệt kế hoạch) và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch phòng, chống thiên tai hàng năm (đối với các tỉnh/thành phố đã phê duyệt Kế hoạch), trong đó chú trọng các nội dung:

- Lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn) và Website Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (http://phongchongthientai.vn).

- Đề xuất các giải pháp thực hiện Kế hoạch, phù hợp với các loại hình thiên tai và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lưu ý các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai và quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng xây dựng, rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai theo các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai, trong đó xem xét việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai điển hình ở các cấp, cả về các loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, điều kiện kinh tế - xã hội,...làm cơ sở để các địa phương khác tham khảo, triển khai đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả lập, phê duyệt; rà soát, điều chỉnh và việc triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN & PTNT các tỉnh/thành phố;
- Chi cục TL, ĐĐ các tỉnh/thành phố;
- Lưu VT, TCTL (VT, PCTT-5b) (220b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng