Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5079/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản số 131-TB/VPTW ngày 29 tháng 5 năm 2020 thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng (bản sao gửi kèm theo); trong đó đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của thành phố Đà Nẵng. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tháo gỡ khó khăn cho Thành phố trong việc thi hành các bản án, các kết luận thanh tra liên quan đến các tài sản (nêu tại mục 4 Danh mục đề xuất, kiến nghị của thành phố Đà Nẵng kèm theo văn bản số 131-TB/VPTW) và trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Trà con do lịch sử để lại.

3. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của thành phố Đà Nẵng về thực hiện nội dung điểm 3.3, Phần II, Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ (nêu tại mục 4 Danh mục đề xuất, kiến nghị của thành phố Đà Nẵng kèm theo văn bản số 131-TB/VPTW); báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) vmd

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp