Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5078/BYT-KCB
V/v tăng cường quản lý công tác khám, chữa bệnh và PHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Y tế Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là Đơn vị).

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng (PHCN), đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 và các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn chuyên môn về lĩnh vực này, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Đối với cán bộ, nhân viên y tế nếu thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, PHCN phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh, PHCN, điều dưỡng/an dưỡng, bảo trợ xã hội, Viện dưỡng lão và các cơ sở khác nếu thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, PHCN phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, PHCN trên địa bàn hoặc theo thẩm quyền quản lý; Chỉ đạo cơ sở Khám, chữa bệnh, PHCN, điều dưỡng, an dưỡng, bảo trợ xã hội ...thực hiện đúng các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các hướng dẫn chuyên môn về khám chữa bệnh, PHCN; Chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với các thiếu sót, tồn tại nếu phát hiện trong quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra.

Báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu đính kèm) gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 20/7/2021. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, SĐT; 02462732102.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, GTVT, Xây dựng, TNMT, Công thương, CA, QP; Ủy ban vốn nhà nước (để p/hợp chỉ đạo);
- Cục YDCT, PC, Thanh tra Bộ (để t/h);
- Cổng TTĐTBYT, Trang tin ĐT Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC 1

(Dành cho Y tế Bộ/ngành)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số   /BYT-KCB ngày /6/2021 của BYT

Tên Đơn vị báo cáo ……………………… thuộc /Bộ/ngành…………………………………………………………………………………

1. Tổng số cơ sở Khám, chữa bệnh (KBCB) hoặc cơ sở/đơn vị có thực hiện hoạt động KBCB, phục hồi chức năng (PHCN) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành ……..

2. Tổng số cơ sở KBCB hoặc cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành thực hiện hoạt động KBCB, PHCN đã có giấy phép hoạt động về KBCB do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về KBCB.

3. Tổng số cơ sở KBCB hoặc cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành có thực hiện hoạt động KBCB, PHCN nhưng chưa có giấy phép hoạt động về KBCB do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về KBCB.

Cụ thể cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành có thực hiện hoạt động KBCB, PHCN nhưng chưa có giấy phép hoạt động về KBCB báo cáo theo bảng sau:

Số TT

Tên các cơ sở khám, chữa bệnh/hoặc điều dưỡng (an dưỡng), PHCN, bảo trợ XH ... có hoạt động KCB, PHCN thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành

Địa chỉ

Số điện thoại/ Web

Giấy phép hoạt động

Kiến nghị, đề xuất

Chưa có (đánh dấu x)

Lý do

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

(Dành cho các Sở Y tế tỉnh/TP trực thuộc Trung ương)

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo Công văn số     /BYT-KCB ngày  /6/2021 của BYT

Tên Đơn vị báo cáo ………………………………………………………………………………………………

1. Tổng số cơ sở Khám, chữa bệnh (KBCB) hoặc cơ sở/đơn vị có thực hiện hoạt động KBCB, phục hồi chức năng (PHCN) thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

2. Tổng số cơ sở KBCB hoặc cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thực hiện hoạt động KBCB, PHCN đã có giấy phép hoạt động về KBCB do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về KBCB.

3. Tổng số cơ sở KBCB hoặc cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế có thực hiện hoạt động KBCB, PHCN nhưng chưa có giấy phép hoạt động về KBCB do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về KBCB.

Cụ thể cơ sở/đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế có thực hiện hoạt động KBCB, PHCN nhưng chưa có giấy phép hoạt động về KBCB báo cáo theo bảng sau:

Số TT

Tên các cơ sở khám, chữa bệnh/hoặc điều dưỡng (an dưỡng), PHCN, bảo trợ XH ... có hoạt động KCB, PHCN thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ/ngành

Địa chỉ

Số điện thoại/ Web

Giấy phép hoạt động

Kiến nghị, đề xuất

Chưa có (đánh dấu x)

Lý do

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng