Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5058/VPCP-CN
V/v kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3900/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020, văn bản số 5822/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2020), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3199/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020) về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị kỹ về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam.

2. Việc lùi thời hạn trình Bộ Chính trị về 02 đề án nêu trên, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng TƯ Đảng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, VP BCSĐ Chính phủ; các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục