Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5025/LĐTBXH-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị báo cáo với các nội dung sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019

a) Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; chú ý làm nổi bật những kết quả đã đạt được, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả ở địa phương (có so sánh mức độ đạt được với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và so sánh với kết quả thực hiện năm 2018).

b) Đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách pháp luật, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

c) Làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

a) Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và 4 năm 2016 - 2020 để xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

- Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 cần chú ý các nội dung trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của địa phương và toàn ngành.

b) Đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng Báo cáo tổng kết theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ trước ngày 15/12/2019 (đồng thời gửi theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 024.38269.544/ 024.39 364.160) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng