Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 498/TCT-CS
V/v thuế suất GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.
- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Intervet Việt Nam.
- Công ty TNHH Gea Refrigeration Việt Nam.
- Công ty TNHH Taekwang Power Holdings.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 453/CT-HTr ngày 10/01/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội gửi kèm công văn của Công ty TNHH Taekwang Power Holdings, công văn số 002-2011/GEA ngày 14/11/2011 của Công ty TNHH Gea Refrigeration Việt Nam công văn ngày 13/10/2011 của Công ty TNHH Intervet Việt Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 23/2/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 551/TCT-CS hướng dẫn: Trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cung ứng dịch vụ cho tổ chức ở nước ngoài; tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú ở Việt Nam theo quy định tại điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTCđiểm 2.1.1 mục II phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC nêu trên, không phải là người nộp thuế GTGT ở Việt Nam thì dịch vụ cung ứng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện về hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Ngày 14/6/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2061/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tại điểm 2 công văn số 2061/TCT-CS nêu trên hướng dẫn: Từ ngày 1/1/2009, trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài thì dịch vụ cung ứng được xác định là dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0% với điều kiện tổ chức ở nước ngoài là tổ chức không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế GTGT tại Việt Nam (cơ sở thường trú được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quy định tại văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần), không có quy định dịch vụ xuất khẩu cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện được tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Hồ Chí Minh, Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Intervet Việt Nam, Công ty TNHH Taekwang Power Holdings và Công ty TNHH Gea Refrigeration Việt Nam được biết và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 551/TCT-CS ngày 23/2/2010 và công văn số 2061/TCT-CS nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân