Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 494/TTg-CN
V/v chuyển đổi hình thức đầu tư công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2310/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 3 năm 2018), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 3524/BTC-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2102/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018); Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (văn bản số 1419/UBND-GT1 ngày 22 tháng 3 năm 2018), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (văn bản số 1693/UBND-CN ngày 22 tháng 3 năm 2018) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội từ hình thức đầu tư BOT sang hình thức đầu tư công như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tại các văn bản nêu trên trong trường hợp các địa phương đảm bảo cân đối đủ vốn thực hiện Dự án như cam kết.

2. Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục triển khai Dự án theo đúng quy định; thống nhất với 2 Tỉnh về tiến độ bố trí từng nguồn vốn, đảm bảo quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và tiến độ triển khai Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng