Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/TCDL-LH
V/v báo cáo tình hình phát triển kinh tế du lịch khu vực nông thôn

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” tháng 12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) được giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án về phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới (Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Để triển khai xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Tổng cục Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới và các Sở ngành liên quan báo cáo đánh giá thực trạng phát triển du lịch tại khu vực nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2016-2018 với các nội dung sau:

- Thực trạng chính sách phát triển kinh tế nông thôn, chương trình nông thôn mới gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

- Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch tại khu vực nông thôn trên địa bàn (số điểm du lịch, lượng khách đến, doanh thu (từ du lịch, từ nông nghiệp thông qua du lịch so sánh với một số ngành nghề cơ bản tại địa phương), sản phẩm du lịch chủ yếu, mô hình tổ chức kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể); cơ sở lưu trú du lịch tại nông thôn...; đầu tư trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp...)

- Thuận lợi, kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế trong triển khai hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn trên địa bàn.

- Kiến nghị đề xuất thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới.

- Cung cấp số liệu thống kê về hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn (bảng số liệu kèm theo).

Đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Tổng cục Du lịch trước ngày 01/5/2019 để tổng hợp và triển khai các bước tiếp theo. Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Lữ hành, Ms. Thu Hương, tel: 0912294232, email: thuhuongvnat@gmail.com, Ms. Thu Hà, tel: 0912117099, email: thuhavnat80@gmail.com.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quang Tùng (để báo cáo);
- Lưu: VT. VLH, THg (70)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Hoài Chung

 


UBND tỉnh/thành phố…

Sở…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày  tháng  năm 2019

 

THỐNG KÊ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN

TT

Tên điểm du lịch

Doanh thu 2016

Doanh thu 2017

Doanh thu 2018

Tổng số

Doanh thu từ hoạt động du lịch

Thu nhập trung bình của hộ gia đình kinh doanh du lịch

Doanh thu từ hoạt động nông nghiệp thuần túy

Tổng số

Doanh thu từ hoạt động du lịch

Thu nhập trung bình của hộ gia đình kinh doanh du lịch

Doanh thu từ hoạt động nông nghiệp thuần túy

Tổng số

Doanh thu từ hoạt động du lịch

Thu nhập trung bình của hộ gia đình kinh doanh du lịch

Doanh thu từ hoạt động nông nghiệp thuần túy

1

Điểm du lịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Điểm du lịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Điểm du lịch...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh/thành phố…

Sở…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày  tháng  năm 2019

 

THỐNG KÊ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN

TT

Tên điểm du lịch

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Thời gian hoạt động (năm)

Mô hình kinh doanh (hộ cá thể, doanh nghiệp, HTX,...)

Sử dụng lao động 2018

Dịch vụ du lịch chủ yếu

Cơ sở lưu trú du lịch (số cơ sở/số buồng phòng

Dịch vụ gắn với hoạt động nông nghiệp đặc trưng

Thuận lợi của điểm du lịch

Hạn chế của điểm du lịch

Ghi chú

Tổng số

Lao động địa phương

1

Điểm du lịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Điểm du lịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Điểm du lịch...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh/thành phố…

Sở…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngày  tháng  năm 2019

 

THỐNG KÊ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC NÔNG THÔN

TT

Tên điểm du lịch

Lượng khách phục vụ 2016

Lượng khách phục vụ 2017

Lượng khách phục vụ 2018

Tổng số

Quốc tế

Nội địa

Khách tham quan

Khách lưu trú

Tổng số

Quốc tế

Nội địa

Khách tham quan

Khách lưu trú

Tổng số

Quốc tế

Nội địa

Khách tham quan

Khách lưu trú

1

Điểm du lịch 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Điểm du lịch 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Điểm du lịch...