Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4906/BCT-XNK
V/v nhập khẩu phục vụ nghiên cứu

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina
(938 Quốc lộ 1A, Linh Trung, Thủ Đức)

Trả lời công văn số 01/14/SAV-LOGP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 4110443002319 của Công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp;

Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina được nhập khẩu các mặt hàng đã qua sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại công ty, cụ thể như sau:

STT

Mặt hàng

Mã HS

Số lượng

1

Ti vi nguyên chiếc

8528 7292

150

2

Màn hình máy tính nguyên chiếc

8528 5120

3

Màn hình máy tính đa chức năng

8528 5910

2. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành trong việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công thương đề nghị Công ty nghiêm chỉnh chấp hành một số nội dung sau:

- Đề nghị Công ty chỉ sử dụng các hàng hóa nhập khẩu nêu trên nhằm mục đích nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, không nhượng bán, kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào những mục đích khác;

- Sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, đề nghị Công ty tái xuất hoặc tiêu hủy các hàng hóa nhập khẩu nêu trên theo đúng các quy định của Cơ quan Hải quan và quản lý môi trường.

3. Văn bản có giá trị thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh