Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4899/VPCP-QHQT
V/v danh mục các dự án vay tín dụng ưu đãi của CP Nhật Bản TK 2007

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5807 BKH- KTĐN ngày 14 tháng 8 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý danh mục các chương trình, dự án đề nghị vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2007 như Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đánh giá, phân tích cụ thể về tình hình vay và thực hiện vốn vay của Chính phủ Nhật Bản trong thời gian vừa qua, nêu rõ những nguyên nhân làm giảm tỉ lệ giải ngân chưa cao và đề xuất các giải pháp xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các Vụ CN, NN, KG, VX, KTTH, TH, Website CP;
Các Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2) 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc