Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4895/VPCP-KTTH
V/v xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10145/BTC-TCNH ngày 31 tháng 7 năm 2007 và công văn số 107773/BTC-TCNH ngày 13 tháng 8 năm 2007 về xử lý nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao toàn bộ số dư nợ cho vay theo chỉ định, kế hoạch Nhà nước cho các ngân hàng thương mại nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm thu hồi nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro theo quy định như đối với các khoản vay thương mại.

2. Các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ lãi suất cho vay ưu đãi đã ký với khách hàng; ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng theo cơ chế hiện hành tới khi khách hàng trả hết nợ gốc theo hợp đồng tín dụng hoặc khi ngân hàng xử lý các khoản nợ này bằng nguồn dự phòng rủi ro tín dụng.

3. Bộ Tài chính nghiên cứu, xác định mức cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm bù đắp chi phí hợp lý cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Tài chính và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, CN;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy