Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4894/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 153/2018/NĐ-CP), BHXH Việt Nam sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân để triển khai, tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

1. BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm các trường hợp đã được BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành).

- Chi trả tiền truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước ngày nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP.

- Trước ngày 10 tháng 01 năm sau, lập báo cáo kết quả đối tượng được điều chỉnh và tổng quỹ chi trả lương hưu tăng thêm của năm trước (mẫu s 01- NĐ153), gửi Ban thực hiện chính sách BHXH kèm theo bản điện tử của báo cáo.

2. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Thực hiện giải quyết điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Mẫu 01-NĐ153

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ .....

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2018/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số 4894/BHXH-CSXH ngày 26 tháng 11 năm 2018 của BHXH Việt Nam)

Có thời gian đã đóng BHXH

Số lao động nữ hưởng lương hưu

Mức hưởng bình quân trước khi điều chỉnh (đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm so với trước khi điều chỉnh (đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 153/2018/NĐ-CP (triệu đồng)

20 năm

 

 

 

 

20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng

 

 

 

 

20 năm 07 tháng -21 năm

 

 

 

 

21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng

 

 

 

 

21 năm 07 tháng - 22 năm

 

 

 

 

22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng

 

 

 

 

22 năm 07 tháng - 23 năm

 

 

 

 

23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng

 

 

 

 

23 năm 07 tháng - 24 năm

 

 

 

 

24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng

 

 

 

 

24 năm 07 tháng - 25 năm

 

 

 

 

25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng

 

 

 

 

25 năm 07 tháng - 26 năm

 

 

 

 

26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng

 

 

 

 

26 năm 07 tháng - 27 năm

 

 

 

 

27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng

 

 

 

 

27 năm 07 tháng - 28 năm

 

 

 

 

28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng

 

 

 

 

28 năm 07 tháng - 29 năm

 

 

 

 

29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

…....,ngày …., tháng …., năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Trước ngày 10 tháng 01 năm sau, lập báo cáo số liệu của từng năm 2018, 2019, 2020 và 2021.