Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4888/VPCP-KTTH
V/v cơ chế tạm thanh toán vốn các dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm A.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10535/BTC-ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2007 về việc cơ chế tạm thanh toán vốn cho các dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: CN, NN, NC, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy