Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4846/TCT-CS
V/v Hướng dẫn thực hiện TT 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 824/CT-TTHT ngày 26/10/2010 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.đ Điều 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn:

“đ) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được mua hoá đơn đặt in của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 11 Thông tư này.”

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này.”

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“1. Đối tượng được tạo hoá đơn tự in

a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hoá đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ năm (05) tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hoá đơn.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định của pháp luật trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thuộc đối tượng tạo hoá đơn tự in kể từ khi có mã số thuế, chỉ các doanh nghiệp siêu nhỏ nằm trong Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng được mua hoá đơn đặt in của cơ quan thuế trong năm 2011.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Lạng Sơn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai