Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng tạm nhập

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Trả lời công văn số 1323/HQCT-NV ngày 13/8/2019 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về thủ tục tái xuất máy móc, thiết bị tạm nhập vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý 04 tờ khai tạm nhập của Công ty: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc giữ nguyên 04 tờ khai tạm nhập và giao Cục Hải quan TP. Cần Thơ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ thi công, lắp đặt công trình theo đúng quy định hiện hành.

2. Về việc tái xuất hàng hóa thuộc 04 tờ khai tạm nhập vào kho ngoại quan:

- Chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ;

- Chính sách quản lý đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ báo cáo kèm đề xuất xử lý gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn