Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4795/VPCP- QHQT
V/v đăng cai tổ chức Hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ 3.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2260/BNN-HTQT ngày 16 tháng 8 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức Hội nghị lúa gạo quốc tế lần thứ 3, trong 07 ngày vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2010, tại Hà Nội.

- Về kinh phí: Viện nghiên cứu Lúa quốc tế đài thọ việc đi lại cho một số đại biểu từ nước trồng lúa nghèo; các nước tham dự tự lo kinh phí; ta chi lễ tân và các cuộc tham quan trong nước để quảng bá lúa gạo Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc