Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4783/BYT-AIDS
V/v đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho HIV/AIDS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT), từ năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thành phố hoàn thành công tác kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS (CSĐT) đáp ứng được các điều kiện khám chữa bệnh (KCB) HIV/AIDS qua Quỹ BHYT trước ngày 30/6/2016.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ hoàn thành công tác kiện toàn các cơ sở điều trị còn chậm, chỉ có 67,5% các cơ sở điều trị HIV/AIDS hoàn thành việc kiện toàn, 37,7% các cơ sở điều trị cung cấp dịch vụ KCB HIV/AIDS qua BHYT. Nhiều tỉnh/thành phố có các cơ sở điều trị HIV/AIDS trực thuộc trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, trung tâm y tế một chức năng và chưa có phương án kiện toàn phù hợp đáp ứng được các điều kiện KCB HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. Thực trạng này ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua Quỹ BHYT từ ngày 1/1/2018.

Nhằm đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người bệnh HIV/AIDS và cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/AIDS qua BHYT từ ngày 01/1/2018, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:

1. Có phương án trong việc tổ chức hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh/thành phố đáp ứng được các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT.

2. Hoàn thành công tác kiện toàn và thực hiện KCB HIV/AIDS qua BHYT:

- Với các bệnh viện đang điều trị HIV/AIDS: bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS vào hợp đồng KCB BHYT hằng năm; triển khai cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. Thời gian hoàn thành việc bổ sung hợp đồng KCB HIV/AIDS là trước ngày 30/9/2017.

- Với các TTYT và Trung tâm PC HIV/AIDS: khẩn trương rà soát các điều kiện để ký hợp đồng KCB khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bao gồm HIV/AIDS, với các cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không thể hoàn thành việc ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 30/10/2017, đề nghị Sở Y tế có kế hoạch tư vấn, chuyển người nhiễm HIV đang điều trị tại Trung tâm PC HIV/AIDS, TTYT một chức năng sang các bệnh viện đang triển khai điều trị HIV/AIDS qua BHYT.

3. Tư vấn và hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia BHYT: Triển khai các biện pháp và huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV tham gia và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế cho điều trị thuốc ARV từ ngày 01/01/2018.

4. Triển khai các biện pháp hỗ trợ, theo dõi người bệnh trong quá trình chuyển giao điều trị HIV/AIDS, không để tình trạng gián đoạn, bỏ điều trị do tác động của quá trình chuyển giao này.

Đề nghị Đồng chí chỉ đạo Sở Y tế báo cáo kết quả công tác kiện toàn và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua BHYT của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ BHYT, Cục Quản lý KCB (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Cơ quan đầu mối về Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Website Bộ Y tế, Website Cục PC HIV/AIDS (để đăng tải);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long