Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4781/TCT-KK
Vv vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1880/CT-KTT2 ngày 28/5/2018 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016;

- Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ;

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản Khoản 3c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế Đà Nẵng tại công văn số 1880/CT-KTT2, trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (sau đây gọi là Công ty) là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng. Công ty đã được xử lý hoàn thuế của dự án đầu tư đến hết kỳ kê khai tháng 5/2017 tại tờ khai 02/GTGT. Từ kỳ khai thuế tháng 6/2017, Công ty đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu, Công ty kê khai số thuế còn được khấu trừ của dự án đầu tư cùng thuế GTGT được khấu trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh tại tờ khai 01/GTGT thì Công ty không thuộc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí